• شرايط و قوانين كلاسهاى خصوصى : ۱ ـ هنرجو راس زمان مقرر سر كلاس حضور پيدا ميكند و در صورت هرگونه تاخير سوختن زمان از دست رفته را بعهده ميگيرد . ۲ ـ هرگونه غيبت (موجه، غير موجه، از قبل تعيين شده) بمنزله سوختن جلسه مذكور است و كلاس جبرانى وجود نخواهد داشت . ۳ ـ در صورت غيبت از طرف مدرّس، ايشان موظف به برگزارى كلاس جبرانى با هماهنگى هنرجو ميباشد . ۴ ـ ثبت نام و تمديد كلاس پس از پرداخت شهريه مقرر انجام شده و بدليل ترافيك ثبت نام و متقاضيهاى روزها و زمانهاى محدود كلاسها پس از ثبت نام شهريه مسترد نميگردد . ۵ ـ شرايط كلاسهاى آنلاين دقيقا مطابق كلاسهاى حضورى‌است (غيبت، زمان كلاس و...) و شرايط اعمال آن بصورت زير است : الف ـ كلاس آنلاین به مدت ۴۵‌دقیقه و بصورت تماس تصويرى از طريق اسكايپ صورت ميگيرد . ب ـ فايل صوتى (در موارد خاص تصويرى) درس جديد توسط مدرس ضبط شده و به شاگرد ارسال ميشود . ۶ ـ كليه اطلاع رسانيها از طريق واتس اپ انجام ميشود . ۷ ـ هر دوره شامل چهار جلسه ی ۴۵دقیقه‌ای می باشد ۸ - کلاس ها فقط روز یکشنبه برگزار میشود
  • بعد از پرداخت ، رسید به ایملتان فرستاده میشود
  • 0 Toman